Сертификати
Интегрираната модулна система "Инмод" е одобрена от Комитета по Пощи и Далекосъобщения за използване в ОКТМ на Република България с Удостоверение №Т-6-473/2001, издадено въз оснава на Удостоверение №Т-30-217/96. Горното удостоверение е издадено на базата на следните протоколи:
  • протокол № 210/96 издаден от Централна Изпитателна Лаборатория при ИСП - ЦИЛ за съответствие с ТИ - Т001/93 "Основни технически изисквания за достъп до Обществената комутируема телефонна мрежа на крайни устройства, предназначени за свързване към абонатен интерфейс"
  • протокол № 128/96 издаден от КПД - Държавна Инспекция по Съобщенията - Акредитирана Изпитателна Лаборатория "Електромагнитна съвместимост (ЕМС)", за съответствие с изискванията на БДС 7881-90
  • протокол № 172/96 издаден от Акредитиран център за изпитания на електронна и офис техника - "БИЦ - ИЗОТ" ЕАД, за съответствие с изискванията на БДС 5500-90 и БДС 12.2.006.0-80 - стандарти за безопастност

Приложение