Софтуер У2
Софтуерът разработен за централното съоръжение притежава следните характеристики:
 • Удобен и лесен графичен интерфейс за работа съвместим с Windows
 • Визуализация на състоянието на всички обекти и техните параметри
 • Възможност за бързо извикване на неограничени предварително въведени справки за всеки обект
 • Aрхивиране на следните събития: стартирана система, поет обект, освободен обект, нарушен обект, реакция на оператора при нарушение, промяна на настройката на даден обект, прекъсната комуникация и др.
 • Бързо и лесно настройване на следните параметри за всеки обект : напрежение на баланс, зона на нечувствителност, време на изчакване след поемане.
 • Въвеждане на неограничена информация за всеки обект
 • Възможност за справки по различни сечения от базата данни : за определен период, за определени обекти, за поети обекти, за нарушения, за непоети обекти, за балансиране на обекти, за прекъсната връзка, за реакция на оператора на нарушение и др.
 • Възможност за отпечатване на всички справки за обектите или справки от архива
 • Визуализация на състоянието на комуникационните линии
 • Визуална и звукова сигнализация при критични ситуации : нарушени обекти или пропадане на комуникационен канал
 • Паралелна работа на два компютъра върху всички обекти. Промените извършени от единия оператор се отразяват автоматично на екрана на другия и обратно
 • Възможност за работа с мишка и/или клавиатура по избор на оператора
 • Автоматично възстановяване на текущото състояние на системата след възобновяване на прекъсната комуникация

Свали Инмод Софтуер У2